Договір позики

1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (Пока оценок нет)
Зміст статті

  Зразок договору позики
  Складання документів, договір позики, зразок договору позики, складання договору позики, забезпечення зобов’язань за договором позики

  Договір позики (безпроцентної цільової)

  м ______ “__” ______ 200__р.

  Сторони:

  Позикодавець ________________________ в особі _____________, що діє на підставі ______________, з одного боку, і

  Позичальник __________________________ в особі ______________, що діє на підставі ___________ з іншого боку,

  уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет договору.

  1.1. Позичальник у порядку і на умовах, визначених цим Договором, надає Позичальнику безпроцентну позику, а останній зобов’язується використати її за цільовим призначенням і повернути позику у визначений цим Договором строк. У зв’язку з тим, що між Сторонами налагоджуються тісні взаємовигідні ділові відносини, позика надається Позичальникові на безвідсотковій основі.

  2. Термін Позики.

  2.1. Термін надання позики Позичальнику становить _____ з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Позичальника.
  2.2. Термін, зазначений у п.3.1 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін.

  3. Мета надання та розмір Позики.

  3.1. Мета надання позики Позичальнику ________________________________.
  3.2. Позичальник у строк ____ з моменту надання позики зобов’язаний надати документи, які засвідчують цільовий характер використання займу.
  3.3. Розмір становить за цим Договором ________ грн.

  4. Порядок надання та повернення Позики.

  4.1. Займодатель зобов’язується надати позику в ___ денний термін з моменту підписання цього Договору.
  4.2. Позика надається у безготівковому порядку шляхом переказу грошових коштів у розмірі позики на розрахунковий рахунок Позичальника.
  4.3. Займодатель протягом ________ після переказу суми позики Позичальнику зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом _________________.
  4.4. Після закінчення терміну, зазначеного в п. 3.1 цього Договору, Позичальник зобов’язується протягом ___________ повернути суму позики.
  4.5. Займ повертається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця.
  4.6. Позичальник протягом _______ після переказу суми позики Позичкодавцеві зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом _________________.

  5. Відповідальність сторін.

  5.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує нанесені збитки, у тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.
  5.2. Позичальник несе наступну відповідальність за цим Договором: __________________.
  5.3. Займодатель несе наступну відповідальність за цим Договором: ___________________.
  5.4. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
  5.5. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

  6. Забезпеченням зобов’язань за цим Договором є ___________________.

  7. Строк дії Договору та інші умови.

  7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте, в будь-якому випадку до “__” _______ 20__.
  7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням відповідного документа.
  7.3. Усі спори пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
  7.4. Забезпеченням зобов’язанням за цим Договором є ____________________.
  7.5. Позикодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах / платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
  7.6. Позичальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах / платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
  7.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
  7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
  7.9. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  Місцезнаходження та реквізити Сторін

  Рекомендований матеріал:

  – Договір позички (безоплатний)
  Мiкропозик онлайн
  Оформити кредит

  admin

  Експерт з видачі грошей у борг